AVG Privacyverklaring

Kinder en Gezinscoach Nila, gevestigd te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Kinder- Gezinscoach Nila verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens mits dit bij wet is bepaalt. Kinder- en Gezinscoach Nila heeft een raamovereenkomst met de Gemeente Apeldoorn en haar omliggende gemeenten: Epe, Zutphen, Voorst, Brummen, Lochem, Heerde, Hattem.
Voor jouw persoonsgegevens betekent dit dat ook deze niet zullen worden uitgewisseld zonder jouw toestemming, of zonder toestemming van jouw ouders mits jij jonger bent dan 16 jaar.

 

Welke gegevens verzamelt Kinder- en Gezinscoach Nila?

  • Je naam en achternaam
  • Je adres en telefoonnummer
  • Je geboortedatum
  • Je e-mailadres
  • Je BSN nummer (dit is alleen nodig wanneer er sprake is van een vergoeding via de gemeente)

** Ben jij jonger dan 18 jaar dan heb ik de toestemming van je ouders nodig! **

 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

www.nilagulizia.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Kinder- en Gezinscoach Nila kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via fp@nilagulizia.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

Hoe verwerkt Kinder- en Gezinscoach Nila jouw persoonsgegevens?

Kinder- en Gezinscoach Nila verwerkt je persoonsgegevens ten alle tijden veilig. De laptop waar ik op werk is beveiligd met een sterk wachtwoord, na verwerking van jouw gegevens worden deze van mijn laptop verwijderd en opgeslagen op een externe harde schijf die beveiligd is met een wachtwoord.   

 

Waarom verwerkt en verzameld Kinder- en Gezinscoach Nila jouw gegevens?

Kinder- en Gezinscoach Nila verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden in de overeenkomst beschreven.  Ook verwerk ik je persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is. Of voor het verzenden van een nieuwsbrief.

 

Hoe lang bewaart Kinder- en Gezinscoach Nila jouw gegevens?

Kinder- en Gezinscoach Nila bewaart jouw gegevens 2 jaar na afronding van de overeenkomst. Als een ander wettelijk voorschrift een ander afwijkend termijn noemt dan houdt Kinder- en Gezinscoach Nila die aan.

 

Deelt Kinder- en Gezinscoach Nila jouw gegevens?

Kinder- en Gezinscoach Nila mag je gegevens niet zomaar met anderen uitwisselen. Daarvoor is jouw toestemming of die van je ouders nodig.

In een aantal situaties is jouw toestemming niet nodig:

  • Bij een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.
  • Wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van iemand anders.

 

Wat als jij je gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je gegevens die verwerkt zijn door Kinder- en Gezinscoach Nila in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Kinder- en Gezinscoach Nila zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op jouw verzoek ingaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pasfoto het  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt dit mailen naar fp@nilagulizia.nl

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinder en Gezinscoach Nila neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinder en Gezinscoach Nila) tussen zit. Kinder en Gezinscoach Nila gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

E-mailbox wordt onderhouden door Nila Gulizia zelf.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Kinder en Gezinscoach Nila gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Kinder- en Gezinscoach Nila maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan  het hangslotje in de adresbalk.

 

Wat als jij een klacht hebt?

Kinder- en Gezinscoach Nila wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Kinder- en Gezinscoach Nila niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens:
Kinder en Gezinscoach Nila – Tel +31630167023 –  https://nilagulizia.nl

Nila Gulizia is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinder en Gezinscoach Nila, zij is te bereiken via fp@nilagulizia.nl

 

Deze privacyverklaring is ondertekend door Nila Gulizia, eigenaresse van Kinder- en Gezinscoach Nila
Geplaatst op 25/05/2018 te Apeldoorn